Breaking News

Showing posts with label oxygen level. Show all posts
Showing posts with label oxygen level. Show all posts

உடலின் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை செல்போனில் தெரிவிக்கும் புதிய கருவி - பொறியாளரின் கண்டுபிடிப்பு

June 19, 2021
உடலின் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை செல்போனில் தெரிவிக்கும் புதிய கருவி - பொறியாளரின் கண்டுபிடிப்பு உடலின் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறைய...Read More